MK EN
.

Последипломски студии

Какo членка на Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола, ИТП организира последипломски студии и изработка и одбрана на докторски дисертации според Правилникот за последипломски и докторски студии и стекнување на докторат на науки на Научниот Институт за тутун - Прилеп од 2002 година.

Има за цел кандидатите да се стекнат со што е можно подобра комбинација на теоретско, практично и стручно знаење од избраната област, така што како магистри по земјоделски науки би поседувале современи теоретски и практични вештини од областа на производството, обработката и преработката на тутун, како и агроменаџмент во тутунското стопанство.

На втор циклус студии акредитирани се следниве ментори:

ПрограмиИнформации за студенти

Најава во iKnow систем за студенти

Магистерски труд на м-р Даниела Талевскаfile

Соопштение

Студентите на студиските програми на Научниот Институт за Тутун - Прилеп, барања за издавање на потврди, уверенија и друго може поднесуваат и електронски на mail кај соодветниот раководител на студиска програма:
  • Проф д-р Биљана Гвероска - раководител на студиската програма Производство на тутун на втор циклус едногодишни и двегодишни академски универзитетски студии. (mail: bgveros@yahoo.com)
  • Проф д-р Марија Србиноска - раководител на студиската програма Обработка и преработка на тутун на втор циклус едногодишни и двегодишни академски универзитетски студии и раководител на студиските програми на трет циклус студии. (mail: srbinoska.marija2014@gmail.com)
  • Доц д-р Силвана Пашовска - раководител на студиската програма Агроменаџмент во тутунското стопанство на втор циклус едногодишни академски универзитетски студии.

Во прилог на барањето во скенирана форма да биде приложена и уплатницата за платени административни такси.
Во барањето студентите да наведат дали бараниот поднесок лично ќе го подигнат од раководителот на студиската програма или да им ја испрати на маил.

Уплатници - II циклус на студии file

Уплатници - останати услуги file

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсите за втор и трет циклус секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.uklo.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. Линк linkБројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите за трет циклус се врши електронски со испраќање на пријавниот лист по електронска пошта (e-mail) на следниве контакти: marija.srbinoska@uklo.edu.mk и ana.aleksoska@uklo.edu.mk.

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда по електронската пошта дека пријавата е уредно поднесена и роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поденесат оригиналните документи за пријавување и за запишување.

Листа на акредитирани ментори file

Пријавен лист - III циклус на студии fileОгласна табла

Упатство за студентско анкетирање преку iKnow → file
Кратко упатство за II и III циклус → file

Одлука за спроведување на колоквиуми, испити и одбрана на магистерски и докторски трудови за учебна 2019 - 2020 file

Во врска со преземените мерки на Владата за корона вирусот контакт лицa:
Наташа Здравеска: 075 216 185; natasha_z78@yahoo.com
Гоце Петроски: 075 212 511; gpetroski_2008@yahoo.com

Магистерски труд на м-р Роза Галеска file

Магистерски труд на м-р Симе Дојчинов file   file

Магистерска труд на дипл. зем. инж. Ирена С. Зографоска file

На ден 04.10.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од зем. инж. Климе Дамчески со наслов Анализа на производството на тутун во Р. Македонија по региони и општини.

На ден 03.10.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од зем. инж. Влатко Белоски со наслов Влијание на некои средства врз ртливоста на тутунското семе од типот Берлеј.

На ден 25.09.2013 се одржа одбраната на магистерската дисертација од дипл. инж. технолог. Марин Христоски со наслов Корелација помеѓу содржината на тешките метали во почвата и тутунската суровина во скопскиот производен реон.Акредитација