MK EN
.

Последипломски студии

Какo членка на Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола, ИТП организира последипломски студии и изработка и одбрана на докторски дисертации според Правилникот за последипломски и докторски студии и стекнување на докторат на науки на Научниот Институт за тутун - Прилеп од 2002 година.

Студиската програма по групи Производство на тутун и Обработка и преработка на тутун на последипломски студии.

Има за цел кандидатите да се стекнат со што е можно подобра комбинација на теоретско, практично и стручно знаење од избраната област, така што како магистри по земјоделски науки би поседувале современи теоретски и практични вештини од областа на производството, обработката и преработката на тутун.

На втор циклус студии акредитирани се следниве ментори: